Construction Safety Guy

על החברה

חברי דירקטוריון? הנהלה? האם החברה עומדת בדרישות הבטיחות על פי החוק ?האם אתם מודעים לאחריותכם ולחשיפות פליליות ואזרחיות של כל אחד ואחת מכם במקרה חו"ח של תאונה באתר הבנייה?

חברתנו מתמחה ומספקת בדיקה, דיווח ובקרה שוטפת על קיומם של נושאי בטיחות אשר אי קיומם המלא עלול לגרום לשלילת רישיונות בנייה, להעמדת החברה בסיכונים כספיים עצומים ולחשיפת חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה לאחריות פלילית ונזיקית באופן אישי. החברה נותנת מענה והגנה לדירקטורים ונושאי משרה בכל נושאי הבטיחות לשם הלימה בין התאגיד ומנהליו באופן אישי אל מול דרישות החוקים, התקנת והצווים הרלוונטיים ואיתור נושאי בטיחות העלולים לייצר חשיפה של מנהלי הארגון במישור הפלילי, במישור האזרחי וכן במישור הכספי.

CSG מציעה ביצוע עבודת סקירה מקיפה של הארגון ואופני פעילותו, בחינה של מערכי הבטיחות והנהלים, כמו גם קיומם התקין, אל מול החוק. החברה תבדוק את כל נוהלי הבטיחות הקיימים ואת אופן יישומם בפעילות החברה ועובדיה, ובד בבד תבדוק את נושא בו המנהלים חשופים ותתריע על כך, תוך מתן תוכנית הדרושה והנחיות לתיקון הליקויים.

CSG גם תבדוק את ההתקשרויות העסקיות של החברה עם גורמי חוץ וקבלני משנה, תוודא שהם מחויבים ואף עומדים בפועל ומבצעים את כל הנדרש למניעת סיכוני בטיחות בהתאם להתחייבותם ולדרישות החוק.

CSG הוקמה על ידי גיא גוטפריד, ממומחי הבטיחות המובילים בישראל, יחד עם שותפים בעלי התמחות ושנות ניסיון רבות בתהליכי הבניה ובכל נושאי שמירת הבטיחות באתרי בניה, כמחויב מהחקיקה, התקנות והצווים המעודכנים והרלוונטיים.

פירמת עורכי הדין פירון ושות' מלווה ומייעצת לגבי כל ההיבטים המשפטיים של מערך הבטיחות וחשיפות משפטיות בהיבט הפלילי, האזרחי והכספי. גיא גוטפריד מתמחה בנושאי בטיחות ונחשב כמוביל בישראל בתחום. עובד קימה הינו מהנדס בטיחות בעל ידע וניסיון עשיר ומקצועי, ומומחה בחברות בניה. אייל אפשטיין, מנהל פרויקטים, מהנדס בעל ניסיון רב בתעשייה בנושאי בטיחות, מניעה, תחקור, זיהוי חולשות ובניית תהליכים מדידים, ניתוח נתונים ועבודה עם הנהלות בכירות לשיפור מתמיד.

נשמח לקיים פגישת היכרות עם חברי ההנהלה, להציג את התהליך ומטרתו, את אופן יישומו והטמעתו בחברה, ואת ההיבטים המשפטיים בנושאי הבטיחות ואחריות הדירקטורים, תוך הצגת פסקי דין שעסקו בנושאים אלה והטילו אחריות אישית על חברי ההנהלה. נשמח גם לענות על כל שאלה ולהיות שותפיכם בתחום זה.

הצוות שלנו

נעים להכיר

CSG ISRAEL

052-3022230

ניהול נכון מתחיל במניעה