admin אוקטובר 22, 2020 0 Comments

מחקר זה בוחן את הפרמטרים השונים של אקלים הבטיחות בחברות בנייה קטנות
ובינוניות דרך מודל של תרשים עצם הדג, המחלק את גורמי הבטיחות לארבעה תחומי
ליבה: עובדים, ציוד, ניהול וסביבה המובילים להתנהגות בטיחותית